خبرنامه
 
پست الکترونیکی خود را وارد نمایید
در این آموزش ما در حالی که درباره توانایی سازگاری و استفاده مجدد کیت UI می پردازیم ، کیت رابط کاربری را نیز طراحی خواهیم کرد. نیازهای این آموزش به منظور...